BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT


Drept civil

In domeniul  dreptului  civil , asigurăm suportul necesar privind serviciile juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime născute din raporturile de drept civil : drepturi și obligații, contracte, proprietate/coproprietate, răspundere civilă delictuală, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garanții, onoarea și demnitatea persoanei și nu numai.

 

Servicii juridice

·       Consultanță juridică în materia dreptului civil;

·       Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții;

·       Redactarea ,depunerea și susținerea acțiunilor  specifice dreptului civil.

·       consultanță în materia proprietății;

·       consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale);

·       revendicări mobiliare și imobiliare - terenuri și construcții;

·       achiziții imobiliare;

·       succesiuni și partaje;

·       ieșire din indiviziune;

·       evacuări și executări silite;

·       recuperări creanțe de orice fel;

·       anulări de acte și contracte;

·       obligația de a face;

·       restituirea bunului împrumutat; 

·       constatarea nulității absolute; 

·       anulare acte juridice; 

·       rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare; 

·       rezilierea contractului de vanzare-cumparare; 

·       revocarea contractului de donație; 

·       acțiuni în regres; 

·       acțiunea oblica; 

·       acțiunea pauliana; 

·       revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare; 

·       declararea (constatarea) simulației; 

·       îmbogățire fără just temei ; 

·       restituirea unei părți din prețul vânzării; 

·       chemare în garanție pentru evicțiune; 

·       chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului; 

·       revendicare imobiliară/mobiliară; 

·       revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală; 

·       grănițuire si revendicare; 

·       îngrădire; 

·       servitute; 

·       constatarea unui drept de superficie; 

·       evacuare; 

·       cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției; 

·       cerere de declararea dispariției; 

·       cerere de de declararea morții prezumate; 

·       cerere pentru rectificarea morții prezumate; 

·       cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte; 

·       cerere de înregistrare tardivă a nașterii; 

·       cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă; 

·       acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș; 

·       acțiuni legate de succesiuni și partaje,  de ieșire din indiviziune; 

·       negociere și tranzacționare;

 
 

Avocat Bicov Ștefan, tel. +40743686664, e-mail: stefan@avocats.ro